ஜூலை 25 செவ்வாய்

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : கலா 6:11-18

சிலுவையில் அறையப்பட்டேன்

அவரால் உலகம் எனக்குச் சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறது, நானும் உலகத்திற்குச் சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறேன். கலாத்தியர் 6:14

கிறிஸ்தவரல்லாத ஒரு தாயாரை பெரிய வெள்ளிக்கு முன்தினம் வீதியில் கண்டபோது, அவர், “நாளைக்குத்தானே உங்களது துக்க நாள், வெள்ளைச் சேலைக்கட்டி ஆலயத்துக்குச் செல்லுவீர்களே” என்றார்கள். எனக்கு வெட்கமாகவே இருந்தது. “அது, எங்கள் மீட்புக்காக ஆண்டவர் தன்னையே ஒப்புக்கொடுத்த நாள். எங்கள் பாவங்களுக்காகவே நாங்கள் துக்கப்படவேண்டும்” என்று நான் பதிலளித்தேன். நமது செயல்கள் பிறரில் எப்படியான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது பார்த்தீர்களா!

வருடந்தோறும் இயேசு சிலுவையில் அறையுண்டதை தியானிக்கின்ற நாம், நமது சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு அவர் பின்னே நடக்கிறோமா? சிலுவை சுமக்கிறவன், சிலுவையில் மரிக்கவேண்டும். அதாவது அவன் சுயம் மரிக்கவேண்டும், நாம் அப்படியாக மரித்திருக்கிறோமா? பவுல், “அவரால் உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறது, நானும் உலகத்திற்கு சிலுவையில் அறையுண்டிருக்கிறேன்” என்கிறார்.ஆம், உலக ஆசைகள், வேஷங்கள், இச்சைகள், பாவங்கள் இவையெல்லாவற்றிற் கும் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தார்.

உலகத்தில் பல காரியங்கள் நம்மை நாமே மேன்மைபாராட்ட வைக்கும். ஆனால், “நான் கிறிஸ்துவின் சிலுவையைக் குறித்து மட்டுமே மேன்மை பாராட்டுவேன். வேறு எதைக் குறித்தும் நான் மேன்மைபாராட்டேன்” என்கிறார் பவுல். இந்தப் பவுல், இயேசுவின் சீடர்களைப்போலப் படிக்காதவர் அல்ல. அவர் பெரிய அறிவாளி, யூத மதச் சட்டங்களையெல்லாம் கரைத்துக் குடித்த ஒரு மேதை. அவர் பெருமை பாராட்ட நினைத்தால் எத்தனையோ காரியங்களைக் குறித்து மேன்மை பாராட்டலாம். ஆனால் அவர் அவற்றையெல்லாம் குப்பையாகவே கருதினார். கிறிஸ்துவின் சிலுவையைக் குறித்து மாத்திரமே மேன்மை பாராட்டுவேன் என்கிறார். “இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை ஒன்றே நான் பெருமைப்படத்தக்கது. சிலுவையில் இயேசு இறந்து போனதால் எனக்கு இந்த உலகமே செத்துப்போனது. இந்த உலகத்துக்கு நான் செத்துப்போனேன்” என்கிறார் பவுல். இன்று நாம் எதைக் குறித்து பெருமை பேசுகிறோம்? இன்னமும் உலகத்தின் மேன்மைகள், அந்தஸ்துக்களைக் குறித்தே சிந்தித்து அதைக்குறித்தே மேன்மை பாராட்டிக்கொண்டு இருக்கிறோமா? அல்லது, இந்த உலகத்துக்கு நான் மரித்தவன்போல வாழுகிறேனா? இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை ஒன்றே எனக்குரிய பெருமைப்படத்தக்க காரியமா? இந்த உலகத்துக்கு நான் செத்துப் போனவனாக வாழ என்னால் முடியுமா? முடியுமென்றால், “இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்” என்று நம்மால் கூறமுடியுமல்லவா?

💫 இன்றைய சிந்தனைக்கு:

இன்று நான் எதைக்குறித்து அதிக பெருமை பாராட்டுகிறேன் என்பதை உண்மை மனதுடன் ஆராய்ந்து, என்னைச் சரிசெய்வேனாக.

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

646 thoughts on “ஜூலை 25 செவ்வாய்

 1. Further, highlighting the clinical experiences that we have gained over the past ten years of running a personalized medicine program, we will offer our perspectives on the utility and the limitations of pharmacogenomics guided care for warfarin and tamoxifen therapy priligy united states

 2. American pancake is an well-executed passing of flavors and textures – the gleaming crust gives procedure to a sumptuously moderate and unimportant secret, delicately amiable, leaving a whisper of vanilla on the palate. Drizzled with affluent, amber maple syrup, the pancake comes active, sacrifice a transcendent meld of earthy sweetness, a symphony of flavors that dances on the talk, making each morsel an altogether grand experience.

 3. Gasslot
  GAS SLOT Adalah, situs judi slot online terpercaya no.1 di Indonesia saat ini yang menawarkan beragam pilihan permainan slot online yang tentunya dapat kalian mainkan serta menangkan dengan mudah setiap hari. Sebagai agen judi slot resmi, kami merupakan bagian dari server slot777 yang sudah terkenal sebagai provider terbaik yang mudah memberikan hadiah jackpot maxwin kemenangan besar di Indonesia saat ini. GAS SLOT sudah menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang memang sedang kebingungan mencari situs judi slot yang terbukti membayar setiap kemenangan dari membernya. Dengan segudang permainan judi slot 777 online yang lengkap dan banyak pilihan slot dengan lisensi resmi inilah yang menjadikan kami sebagai agen judi slot terpercaya dan dapat kalian andalkan.

  Tidak hanya itu saja, GASSLOT juga menjadi satu-satunya situs judi slot online yang berhasil menjaring ratusan ribu member aktif. Setiap harinya terjadi ratusan ribu transaksi mulai dari deposit, withdraw hingga transaksi lainnya yang dilakukan oleh member kami. Hal inilah yang juga menjadi sebuah bukti bahwa GAS SLOT adalah situs slot online yang terpercaya. Jadi untuk Anda yang memang mungkin masih mencari situs slot yang resmi, maka Anda wajib untuk mencoba dan mendaftar di GAS SLOT tempat bermain judi slot online saat ini. Banyaknya member aktif membuktikan bahwa kualitas pelayanan customer service kami yang berpengalaman dan dapat diandalkan dalam menghadapi kendala dalam bermain slot maupun saat transaksi

 4. Gas Slot
  GAS SLOT Adalah, situs judi slot online terpercaya no.1 di Indonesia saat ini yang menawarkan beragam pilihan permainan slot online yang tentunya dapat kalian mainkan serta menangkan dengan mudah setiap hari. Sebagai agen judi slot resmi, kami merupakan bagian dari server slot777 yang sudah terkenal sebagai provider terbaik yang mudah memberikan hadiah jackpot maxwin kemenangan besar di Indonesia saat ini. GAS SLOT sudah menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang memang sedang kebingungan mencari situs judi slot yang terbukti membayar setiap kemenangan dari membernya. Dengan segudang permainan judi slot 777 online yang lengkap dan banyak pilihan slot dengan lisensi resmi inilah yang menjadikan kami sebagai agen judi slot terpercaya dan dapat kalian andalkan.

  Tidak hanya itu saja, GASSLOT juga menjadi satu-satunya situs judi slot online yang berhasil menjaring ratusan ribu member aktif. Setiap harinya terjadi ratusan ribu transaksi mulai dari deposit, withdraw hingga transaksi lainnya yang dilakukan oleh member kami. Hal inilah yang juga menjadi sebuah bukti bahwa GAS SLOT adalah situs slot online yang terpercaya. Jadi untuk Anda yang memang mungkin masih mencari situs slot yang resmi, maka Anda wajib untuk mencoba dan mendaftar di GAS SLOT tempat bermain judi slot online saat ini. Banyaknya member aktif membuktikan bahwa kualitas pelayanan customer service kami yang berpengalaman dan dapat diandalkan dalam menghadapi kendala dalam bermain slot maupun saat transaksi.

 5. A Paradigm Shift: Artificial Intelligence Redefining Beauty and Possibilities

  Artificial Intelligence (AI) and biotechnology have witnessed a remarkable convergence in recent years, ushering in a transformative era of scientific advancements and groundbreaking technologies. Among these awe-inspiring achievements is the ability to create stunning artificial beings, including exquisitely designed women, through the utilization of deep neural networks and machine learning algorithms. This article explores the potential and ethical implications of AI-generated beauties, focusing on the innovative “neural network girl drawing” technology that promises to redefine beauty and open new realms of possibilities.

  The Advent of AI and Biotechnology in Creating Artificial Beings:

  The marriage of AI and biotechnology has paved the way for unprecedented achievements in science and medicine. Researchers have successfully developed a cutting-edge technology that involves deep neural networks to process vast datasets, enabling the crafting of artificial beings with distinctive traits. This “neural network girl drawing” approach integrates DNA-editing technologies, artificial insemination, and cloning methods, revolutionizing the concept of beauty and possibilities.

 6. Здравствуйте друзья!
  статья
  Это исследование ориентировано на дешевые криптовалюты с потенциалом для роста. Включает анализ стратегий поискa перспективных проектов, обзор рисков и руководство по безопасному инвестированию. Предоставляется всестороннее понимание сегмента недооцененных цифровых валют.
  От всей души Вам всех благ!

 7. ai will make 2024 election a ‘mess,’ billionaire ex-google chief schmidt say phenomena the aroma of freshly brewed coffee awakens the senses and energizes the mind

 8. neural network draws dogs
  Neural Network Draws Dogs: Unleashing the Artistic Potential of AI

  Introduction

  In recent years, the field of artificial intelligence has witnessed tremendous advancements in image generation, thanks to the application of neural networks. Among these marvels is the remarkable ability of neural networks to draw dogs and create stunningly realistic artwork. This article delves into the fascinating world of how neural networks, specifically Generative Adversarial Networks (GANs) and Deep Convolutional Neural Networks (DCGANs), are employed to generate awe-inspiring images of our four-legged friends.

  The Power of Generative Adversarial Networks (GANs)

  Generative Adversarial Networks (GANs) are a class of artificial intelligence models consisting of two neural networks – the generator and the discriminator. The generator is responsible for creating images, while the discriminator’s role is to distinguish between real and generated images. The two networks are pitted against each other in a “game,” where the generator aims to produce realistic images that can fool the discriminator, while the discriminator endeavors to become more adept at recognizing real images from the generated ones.

  Training a GAN to Draw Dogs

 9. На сайте https://dosash.ru вы сможете узнать всю исчерпывающую информацию, которая касается развития бизнеса в интернете. К примеру, есть информативные статьи на тему того, как подобрать тему для ведения блога, какие их них пользуются особой популярностью. Имеются материалы о СЕО-оптимизации и ее стратегии, Кроме того, узнаете о самых продвинутых и популярных трендах в сфере SEO. Представлены данные об инвестициях в образование. Здесь вы найдете все, что необходимо для повышения уровня знаний.

 10. The Future of Artificial Intelligence
  The Future of Artificial Intelligence: Beauty and Possibilities

  In the coming decades, there will be a time when artificial intelligence will create stunning ladies using a printer developed by scientists working with DNA technologies, artificial insemination, and cloning. The beauty of these ladies will be unimaginable, allowing each individual to fulfill their cherished dreams and create their ideal life partner.

  Advancements in artificial intelligence and biotechnology over the past decades have had a profound impact on our lives. Each day, we witness new discoveries and revolutionary technologies that challenge our understanding of the world and ourselves. One such awe-inspiring achievement of humanity is the ability to create artificial beings, including beautifully crafted women.

  The key to this new era lies in artificial intelligence (AI), which already demonstrates incredible capabilities in various aspects of our lives. Using deep neural networks and machine learning algorithms, AI can process and analyze vast amounts of data, enabling it to create entirely new things.

  To develop a printer capable of “printing” women, scientists had to combine DNA-editing technologies, artificial insemination, and cloning methods. Thanks to these innovative techniques, it became possible to create human replicas with entirely new characteristics, including breathtaking beauty.

 11. First-person games are also available, as are live dealer poker tables offering Three-Card Poker and Texas Hold em. Let s start by choosing which casino game you are interested in below, then we ll help you to figure out the best gambling website. To that end, we ve put together this list of tips to help you make sure that you don t exceed your own personal limits. Source: https://www.onlyprosecco.it/2023/07/13/strict-limits-on-egm-betting-and-cut-off-dates-at-crown-perth-amongst-recommendations-supported-by-western-australian-government-iag/

 12. Мысль, что клиенты «имеют наглость» выводить полмиллиона долларов обратно не давала ему покоя. Чтобы «аут» стал нулевым, Сергей Сароян принялся активно заманивать клиентов на «Биржу трейдеров». Этот проект пассивного инвестирования был создан «Телетрейд», с целью обойти запрет на взятие средств в управление. Брокер ничего не брал – это делали «независимые» участники Биржи, которые сидели на зарплате в «Телетрейд». Сергей Сароян делал все, чтобы клиенты вкладывали свои средства именно сюда, где было очень удобно их сливать – достаточно отдать распоряжение подконтрольному торговцу и тот жал на нужные кнопки. Украинский инаут дорос до полутора миллиона и сравнялся с суммой введенных средств. Клиенты не получали обратно ничего, о заработках можно не упоминать. Сергей Сароян только с Украины имел 45 тысяч долларов в месяц.. Однако подобная ситуация не могла продолжаться долго. Репутация «Телетрейд» катастрофически ухудшилась, Сергей Сароян стал крайним, расплатившись хлебной должностью.

  Следующие пять лет стали тяжелыми для мошенника. Найти похожий источник дохода он не смог и стремительно беднел. Коучинг стал способом хоть как-то поддержать штаны. Неудивительно, что когда в «Телетрейд» сменилось руководство и там вспомнили о виртуозном лжеце, Сергей Сароян бегом поскакал к старому работодателю.

  Сегодня у него в подчинении находятся все клиентские офисы в шести странах, среди которых Украина. Причем он уже не куратор, а директор, и получает не 3%, а часть от всех слитых сумм. Как бы он не старался скрыть свою причастность к «Телетрейд», пострадавшим от махинаций брокера удалось узнать о ней. Общественная организация жертв «Биржи трейдеров» раздобыла инсайдерскую запись, где Сергей Сароян представляется сотрудникам и напрямую говорит, какую должность занимает. Эту запись жертвы «Телетрейд» продемонстрировали на публичном мероприятии, где вскрыли черные дела «Телетрейд» и обнародовали имя непосредственного участника.

  Брифинг, в ходе которого показана запись, состоялся в прошлом году. Цель его проведения – публично рассказать о циничном многолетнем обмане «Телетрейд» и назвать имена тех, кто замешан. Цель максимум – добиться возбуждения уголовного дела против украинского филиала. Если подобное уголовное дело, по примеру соседних стран, действительно будет возбуждено, Сергей Сароян точно не отделается ролью свидетеля.

  Как Сергей Сароян уничтожает украинскую экономику

  Биржа трейдеров,набравшая невиданную популярность, во время первого «правления» Сарояна в «Телетрейд» опустошала не только украинские карманы. Российские СМИ писали несколько лет назад о невиданном размахе грабежа, творящемся здесь. Почитать можно по ссылкам: здесь и здесь.

  Не меньше пострадал и Казахстан, где правоохранители активизировались весной прошлого года. Местное руководство – коллег Сарояна – посадили в СИзо. СМИ писали об этом: здесь и здесь.

  Российские уголовные дела удалось замять – для этого Олегу Суворову и другим хозяевам брокера приходится платить ежемесячные отчисления со своих барышей. Суммы взяток достигают сотен тысяч долларов. Кроме того, со слов российских сотрудников «Телетрейд», чиновники заставляют топов также отстегивать процент на военные расходы России в Донбасском регионе. Учитывая, что суммы, с которых отчисляется процент, увеличивает для своих боссов Сергей Сароян, он виноват не только в обнищании своих сограждан, их убивают косвенным образом благодаря его стараниям.

  Удивительно, конечно, что украинских «Телетрейд» вместе со своим боссом все еще остается в неприкосновенности. Не взирая на огромные обороты средств, которые здесь похищаются и выводятся из национальной экономики в офшоры, правоохранители бездействуют. Украинские инсайдеры рассказали организации клиентов, как именно Сароян успокаивает сотрудников. Якобы им нечего бояться, ведь киберполиция находится в него «в кармане». Хотелось бы верить в то, что это ложь, и правосудие в ближайшее время доберется до мошенников. Но пока ситуация остается неутешительной: Сергей Сароян продолжает наживаться на чужих деньгах.

  Теги статьи: Чернобай ВладимирТелетрейдСароян СергейМошенничествоАфераTeleTrade
  Статьи по теме:
  Строитель Егоров в поисках судебной снисходительности
  Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно. Игорь Юрасов и Башир Куштов раскаялись за попытку “отмазать” разыскиваемого за хищение 7 млрд руб. из банка “Агросоюз”
  Российского адвоката осудили на три года за аферу на 7,4 миллиона рублей
  В сети начали зарабатывать на имени генерала Суровикина
  Гость связал россиянку поясом от кимоно и ограбил ее
  Распечатать Послать другу