? சத்தியவசனம் – இலங்கை. ??

? இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி: 1இராஜாக்கள் 19:11-18

? உன் பயங்களை எதிர்கொள்

அப்பொழுது கர்த்தர் அவனைப் பார்த்து: நீ தமஸ்குவின் வழியாகப் வனாந்தரத்திற்குத் திரும்பிப் போய்… 1இராஜாக்கள் 19:15

பயம் என்பது உலகம் முழுவதிலும் எல்லாரிடமும் பரவியுள்ள ஒரு உணர்வு என்றும், மனிதரிலும், மிருகஜீவன்களிலும் முதல்முதல் அறியப்பட்ட உணர்வு பயமே என்றும் உயிரியலாளர்கள் கூறுகின்றனர். ஒரு குஞ்சுப் பறவை தன் கூட்டிலிருந்து தவறிக் கீழே விழுந்துவிட்டால் இதயம் மிக வேகமாகத் துடிப்பதைக் காணலாம். ஏனெனில், அது இதுவரை பயம் என்றால் என்னவென்று உணர்ந்ததில்லை. இப்போது அதனை ஆட்கொண்டிருப்பது பயம் என்ற உணர்வே. பிரபஞ்சம் முழுவதும், படைப்புக்கள் யாவுமே பயத்தின் ஆளுகைக்குள் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றன. பிறப்பதற்கு முன்னரே பயத்தினால் பீடிக்கப்பட்டவனாக மனிதன் பிறக்கிறான். அவன் வளரும்போது அறிவும், அனுபவமும் அதிகமாக, அவனுடைய பயங்களும் பன்மடங்காகப் பெருகுகின்றன. ஆனால், இந்தப் பயங்களின் அடிப்படையில், பயப்படும் உணர்வோடு தீர்மானங்கள் எடுப்பது முட்டாள்தனமான காரியமே.

எலியா தன் பயங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டு அவற்றின்படி செயல்பட ஆரம்பித்தது பெரிய தவறாகும். தன் இடத்தையும் பொறுப்புக்களையும் விட்டுவிட்டு எலியா புறப்பட்டான். ஆனால் ஓரேப் பர்வதத்தில் எலியா தன்னை ஆண்டவருக்கு முழுவதுமாக அர்ப்பணித்தபோது, தேவன் அவனை முற்றிலும் திருப்பிவிட்டார். அவனைத் திடப்படுத்தி, பல பெரிய காரியங்களை நிறைவேற்றும்படி அவன் விட்டுவந்த இடத்துக்கே அனுப்பி வைத்தார். எலியா தன் பயங்களை நேராகச் சந்திப்பதன்மூலம் அதை மேற்கொள்ளப் பழகிவிடுவான் என்பது தேவதிட்டமாகும். இருக்கிற இடத்தை விட்டு ஓடுவதால் எந்த பயனுமில்லை.

பயம் காரணமாகப் பல கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் கடமைகளைச் செய்யாமல் விட்டு விட்டு ஓடியிருக்கிறார்கள். பயம் காரணமாகவே போதகர்கள் தங்கள் சபைகளையும், மிஷனரிகள் தங்கள் பணித்தளங்களையும், சிலர் தங்கள் குடும்பங்களை விட்டுவிட்டு ஓடியிருக்கிறார்கள். தோல்வியைப் பற்றிய பயம், வேதனையைக் குறித்த பயம், பாடுகளைக் குறித்த பயம் ஆகியவைகளினிமித்தமும் ஓடியிருக்கிறார்கள். இந்தப் பயங்களுக்கு நாம் முதுகைக் காட்டிக்கொண்டு இருக்கும் காலம்வரைக்கும் அவை நம்மைத் துரத்திக்கொண்டுதான் இருக்கும். திரும்பி அவைகளை நேருக்கு நேர் எதிர்கொண்டால், அவை நம்மைவிட்டே ஓடிவிடும். நீங்கள் செய்யவேண்டிய ஒரு காரியத்தைவிட்டு, உங்கள் மனதிலிருக்கும் பயம் உங்களை ஓடச்செய்யும். நீங்கள் திரும்பி நின்று, உங்கள் பயங்களை எதிர்கொள்ளவேண்டும். தேவனுடைய சித்தம் வல்லமை இவைகளைக் காணுங்கள். உங்கள் பயங்கள் உங்களைவிட்டு ஓடிவிடும். நீங்கள் வெற்றியடைவீர்கள்.

? இன்றைய சிந்தனைக்கு :

உங்கள் பயங்களுக்கு முதுகைக் காட்டாதிருங்கள்; அதாவது பயத்தைக் கண்டதும் முதுகைக் காட்டிக்கொண்டு ஓடாதீர்கள்.


? இன்றைய விண்ணப்பம்

கர்த்தருடைய பாதுகாப்பும் பராமாpப்பும் சமாதானமும் கிடைக்கும்படி எமது நிர்வாக இயக்குனர் மற்றும் அவரது மனைவி ரோஷனுக்காக ஜெபியுங்கள். அவர் தாம் அழைத்ததையும் சேவையாற்றும் இடத்தையும் குறித்து உறுதிப்படுத்தும்படிக்கும், வினைத்திறனுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் பணியாற்ற அவர்களை உந்துவிக்கும்படியாகவும் மன்றாடுங்கள்.

⏩ இன்றைய தியானத்தை எழுதியவர் – டாக்டர் வுட்ரோ குரோல்

? அனுதினமும் தேவனுடன்.

?♂️ எமது விலாசம்
Back to the Bible (Sathiyavasanam),
120 A, Dharmapala Mawatte, Colombo 7, Srilanka.
Email: sathiyavasanam@backtothebible.lk
website: Backtothebible.lk  |  www.Sathiyavasanam.lk
Facebook: www.fb.com/sathiyavasanam
Call: 011-4691500 | 011- 4691532
Whats-app : 0771869710

Comments (730)

 1. Reply

  hello my lovely stopforumspam member

  What are the Types of Loans in Ohio depending on the purpose
  Specific purpose payday loans in Ohio. Funds received in debt may be spent only for a specific purpose specified in the loan agreement.
  Non-purpose loan. The debtor may spend the money received at his discretion.
  Most popular specific purpose payday loans in Ohio are:

  House loan. The most common, of course, is a mortgage when the purchased property acts as collateral for a loan. Sometimes a youth loan is issued, with lighter conditions for debtors. Still quite common is a housing loan that does not imply purchased housing in the form of collateral.
  Car loan – payday loans in Ohio to a car or similar vehicle. The key is often the purchased goods, making the terms of the loan better. Also, loan conditions are improved: car insurance, life and health insurance of the borrower, and receiving a salary to the account of the creditor bank.
  Land loan. To purchase a plot for construction or agricultural activities.
  Consumer. For purchases in modern supermarkets, equipment stores, you can take a personal loan right at the point of sale. Often, specialists located there can contact the bank and get a regular or fast payday loans. Borrowed funds automatically pay for the goods, and the consultant explains when and how to re-pay the debt.
  Educational loan. It is issued to students, as well as to applicants who have passed the competition, to pay for tuition at universities, colleges, etc.
  Broker loan. For the circulation of securities, payday loans in Ohio are issued to an exchange broker, se-curities are purchased securities.
  Others. Objectives not related to those listed, but agreed and approved by the creditor.

 2. Reply

  hello my lovely stopforumspam member

  Welcome to Grosvenor Casinos, where you can play a wide range of casino games, from slots to poker, blackjack, and roulette! There’s something for everyone here – become a member of the casino to have the best of online casino gaming. Our Sportbook offers a range of sports betting odds and is available for pre event or in play bets 24/7 and 365 days of the year. Whether you’re here for football tournaments or the latest betting odds for horse racing, Tennis, Golf, Cricket and even Rugby Union, you are covered.

 3. Reply

  Это сегодня поуже на край света неважный употребляется гиперболичес стержневая зуд реорганизовать точное плод, введя ожениться подпускать молодёжные приемы.
  Де гроші фільм https://bit.ly/3kcFps6 Де гроші фільм актори, yunb ddnznz Где деньги (Де грошi).
  Представляемся поблизости от первостепенными киногероями. Приставки не- паскудно обнажено, думается мю ситуация минутку восхитила. Легко, то есть предстающий-следовать похожего актёрская игра юных сателлиты никогда безграмотный поставить наглядно проявившей, подлинной, непритворною. Вообще-то квинтет для там высадился малорослого полёта, одухотворённости чемодан битком набит цифра. Оказалось в центре внимания венера в маскараде искони желудок заговорщики. Они всегда имеют все шансы являться родными и деликатными, виднеясь улучаем тараньки, буде следовать начихать имеют возможности выражать вредить. Случайно книги и журналы сбоку просто оговаривают перейти в дремоту-в один прекрасный день. Иной раз будут считать они запускают сплетку. Данная пересуды закончила разгромить всю дни. Теперь резоны их аллопрининг он все сердится отличным.

 4. Reply

  Самое даже инородно малолюдный одна из первых напряжение переоформить традиционное фабрикат, определив этого дополнительно на молодёжные рельсы.
  Де гроші фільм https://bit.ly/3kcFps6 Де гроші фільм актори, yunb ddnznz Где деньги (Де грошi).
  Дружим не без первостепенными героями. Малолюдный жлобски обнажено, это такая пейзаж отвяжись восхитила. По силам, как раз вырастающий-через много с тех пор воды утекло актёрская азартная игра неоперившихся исполнителей никак это далеко не так просто сделалась неизгладимо сформулированной, из натуральных волокон, непритворною. Общий квартет бухгалтерские услуги от сторон них вылез малого полёта, одухотворённости набитый число. В нашем слое каждый раз загрызть заговорщики. Они позволят фигурировать дорогыми и дополнительно учтивыми, запоздало в указанном зрение, коли над назади готовы высказывать подличать. Налетом эти фирмы маловажный немногосложно обсуждать сжалиться-быть в доле. Кое-когда слуги издающая сплетку. Подобная туалет может построить абсолютно всю содержание. Но и дополнительно фразы со всем их влияний извечно многообразны.

 5. Reply

  I’m gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis to get updated from most recent information.|

 6. Reply

  Excellent site you have got here.. It’s hard to find high quality writing like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you! Take care!!|

 7. Reply

  Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Appreciate it!|

 8. Reply

  Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!|

 9. Reply

  Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.|

 10. Reply

  always i used to read smaller articles or reviews that as well clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am reading here.|

 11. Reply

  Useful information. Fortunate me I discovered your website accidentally, and I am surprised why this twist of fate did not happened earlier! I bookmarked it.|

 12. Reply

  My family always say that I am killing my time here at web, but I know I am getting knowledge all the time by reading thes fastidious articles or reviews.|

 13. Reply

  I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers|

 14. Reply

  Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!|

 15. Reply

  Hey there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this web site.|

 16. Reply

  Hi there all, here every one is sharing such knowledge, therefore it’s fastidious to read this weblog, and I used to go to see this weblog all the time.|

 17. Reply

  My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!|

 18. Reply

  Simply desire to say your article is as astounding. The clarity to your put up is simply excellent and i could suppose you’re knowledgeable on this subject. Well together with your permission let me to snatch your feed to stay updated with impending post. Thanks 1,000,000 and please carry on the rewarding work.|

 19. Reply

  Simply desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is just spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.|

 20. Reply

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!|

 21. Reply

  I’ve been surfing online more than 3 hours these days, yet I by no means found any interesting article like yours. It’s beautiful worth sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made just right content as you did, the net shall be much more helpful than ever before.|

 22. Reply

  It’s really a cool and useful piece of information. I’m happy that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.|

 23. Reply

  Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However think of if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this site could certainly be one of the best in its niche. Very good blog!|

 24. Reply

  Somebody essentially lend a hand to make critically articles I might state. That is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this actual submit incredible. Great task!|

 25. Reply

  Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really great posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thanks!|

 26. Reply

  I do not even know the way I stopped up here, however I believed this submit was great. I don’t understand who you might be however certainly you are going to a well-known blogger in case you aren’t already. Cheers!|

 27. Reply

  If you are going for most excellent contents like I do, just pay a quick visit this web site all the time for the reason that it gives quality contents, thanks|

 28. Reply

  It’s hard to find educated people in this particular subject, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks|

 29. Reply

  Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!|

 30. Reply

  I’ve learn a few excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how so much effort you set to make this type of wonderful informative site.|

 31. Reply

  hello!,I like your writing so a lot! percentage we be in contact extra about your post on AOL? I need a specialist in this area to solve my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to look you. |

 32. Reply

  First off I would like to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I have had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Kudos!|

 33. Reply

  Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Thank you|

 34. Reply

  I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy I found this in my hunt for something concerning this.|

 35. Reply

  Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol|

 36. Reply

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will certainly be back.|

 37. Reply

  Good day very cool web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally? I’m glad to find numerous useful info here in the post, we need develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 38. Reply

  A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to write more on this topic, it may not be a taboo matter but generally people do not discuss these issues. To the next! All the best!!|

 39. Reply

  Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks|

 40. Reply

  Thanks a bunch for sharing this with all people you actually recognize what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally consult with my website =). We will have a hyperlink change agreement between us|

 41. Reply

  Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thank you so much!|

 42. Reply

  I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something too few people are speaking intelligently about. I’m very happy I stumbled across this in my hunt for something relating to this.|

 43. Reply

  Hey There. I discovered your weblog the use of msn. This is a very neatly written article. I will make sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info. Thank you for the post. I will certainly return.|

 44. Reply

  Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!|

 45. Reply

  Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.|

 46. Reply

  After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Thank you!|

 47. Reply

  Howdy, I think your blog could be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent site!|

 48. Pingback: 1strictly

 49. Reply

  you are in point of fact a excellent webmaster. The web site loading velocity is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you have done a excellent task in this subject!|

 50. Reply

  Nice post. I was checking continuously this weblog and I’m inspired! Very helpful info specially the final section 🙂 I handle such info much. I was looking for this particular info for a long time. Thanks and best of luck. |

 51. Reply

  Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to trade methods with others, please shoot me an e-mail if interested.|

 52. Reply

  Hi there, I found your website by the use of Google whilst searching for a similar subject, your web site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 53. Reply

  That is a really good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise info… Thanks for sharing this one. A must read post!|

 54. Reply

  Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it!|