செப்டெம்பர் 23 சனி

📖 சத்தியவசனம் – இலங்கை

📙 இன்றைய தியானத்துக்குரிய வேதபகுதி வேத வாசிப்பு : பிலி 3:8-16

ஓட்டத்தை ஓடுங்கள்

கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தயப்பொருளுக்காக இலக்கை நோக்கித் தொடருகிறேன். பிலிப்பியர் 3:14

தேவனுடைய செய்தி:

நீங்கள் இயேசுவை அறிவீர்கள். இன்னும் அதிகமாய் அறிய வேண்டு  மென்பதே தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பாகும்.

தியானம்:

இறுதிவரை ஓட்டத்தை ஓடுங்கள். இயேசுவுக்காக வாழ கடினமாக முயற்சிசெய்யுங்கள். அவர் அன்பு உங்களைத் தொட்டது. அவர் பின்னே செல்ல உங்களைத் தூண்டியது. எப்போதும் இயேசுவோடு நெருங்கியிருங்கள்.

விசுவாசிக்க வேண்டிய சத்தியம்:

இயேசுவை நாம் விசுவாசிக்கும்போது, தேவன் நம்மை நீதிமான்களாக மாற்றுகின்றார்.

பிரயோகப்படுத்தல் :

பவுலை தேவன் மாற்றினார். அவர் உங்களை மாற்றியிருக்கிறாரா? தேவன் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி நீங்கள் அவர்மீது விசுவாசமுள்ளவர்களாக இருக்கின்றீர்களா?

பவுலைப்போன்ற விடாமுயற்சி என்னிடமுண்டா?

இயேசுவுக்குப் பிரியமாக வாழ்வதைத் தடை செய்யக்கூடிய காரியங்கள் என்ன? உங்களிடமுள்ள, சம்பாதிக்கக்கூடிய பணமா? உடைமைகளா?

துன்பத்தில் பங்குகொள்வது அவசியமானதா? எதைக் குப்பையாக இனி நான் எண்ண வேண்டும்? ஏன்?

இயேசுவின் கரம் பவுலின் கையைப் பிடித்தது. அதை பின்பு பவுல் விட்டு விடவில்லை. இன்று அவர் கையை பிடித்து நீங்கள் நடக்கின்றீர்களா?

எவ்வாறு நான் பின் தொடர்வதைத் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும்?

எனது சிந்தனை:

📘 அனுதினமும் தேவனுடன்.

10 thoughts on “செப்டெம்பர் 23 சனி

 1. cctv설치는 저자가 휴가를 즐기기 위해 찾는 장소에 제품 경험 공간을 준비하는가 즐기다보면 실제 집처럼 꾸며진 공간에서 설치된 아을템을 살펴보거나 스스로 조작해 볼 수 있도록 한 갤러리 형식의 전시관도 꾸렸다. 고객이 물건을 실물로 당사자가 살펴보고 조작해 보는 체험을 통해 기업에 대한 친근함을 얻어가는 것은 물론 입소문까지 유도하겠다는 전략이다.

  kt cctv

 2. Быстровозводимые строения – это прогрессивные сооружения, которые различаются повышенной быстротой установки и гибкостью. Они представляют собой постройки, состоящие из заранее выделанных составляющих или же блоков, которые могут быть скоро установлены на территории застройки.
  Производство быстровозводимых зданий из сэндвич панелей отличаются гибкостью а также адаптируемостью, что дозволяет просто изменять а также модифицировать их в соответствии с потребностями клиента. Это экономически результативное и экологически долговечное решение, которое в последние годы приобрело маштабное распространение.

 3. Indeed, there has been some safety af- this enzyme every provide protection towards the develop- forded in opposition to the development of diabetic complications ment of both microvascular (378, 570) and macrovascular beforehand with selective targeting of glucose transporters in (258, 621) problems. For adults, breach is punishable by up to two yearsпїЅ imprisonment and/or an unlimited nice. The aim is to help the patient efficiently get through cancer treatment and ensure lengthy-term health [url=http://www.hardenfoundation.org/definitions/order-cheap-leflunomide-online/] medicine x pop up cheap 20mg leflunomide overnight delivery[/url].
  Z – p l a s t y c a n b e u s e d t o r e o r i e n t t h e s c a r 9 0 d e g r e e s i n t o a n R S T L o r t o increase the size of a contracture as much as one hundred twenty five%. Additional characteristics to be thought of could embody the geographic location. There all her subtill nets she did vnfold, And all of the engins of her wit show; In which she meant him warelesse to enfold, And of his innocence to make her pray [url=http://www.hardenfoundation.org/definitions/purchase-paroxetine-online-no-rx/] symptoms liver cancer purchase 20mg paroxetine visa[/url]. A detailed 158 Guidelines for Perinatal Care discussion ought to take place through the third trimester concerning analgesic and anesthetic choices available for labor and delivery. Many kids may be taught to place the tube at bedtime and take away it on awakening earlier than going to school. These tumors are seventy five% asymptomatic, and when the signs are present, they are the consequence of crucial mass due to their huge size [url=http://www.hardenfoundation.org/definitions/buy-online-microzide-no-rx/] hypertension code for icd 9 discount microzide 25mg mastercard[/url]. It is the candidate’s, not the supervisor’s, work and energy that should meet the PhD criterion for affiliation to the establishment. He has been honoured with has revealed more than 60 peer-reviewed scienseveral national and worldwide awards. The finish point of advanced liver cirrhosis is either demise or liver trans plantation [url=http://www.hardenfoundation.org/definitions/purchase-cheap-clarinex-online/] allergy testing macon ga clarinex 5mg with amex[/url]. Cobicistat exposures at these doses had been approximately 7 (male) and sixteen (females) times, respectively, the human systemic exposure on the therapeutic daily dose. Evaluate the usage of inhabitants reconstruction from ages of harvested bears as a indicator to inhabitants status. A 23 simple referral is probably not enough when sufferers are being discharged from the Emergency Department [url=http://www.hardenfoundation.org/definitions/purchase-online-diabecon/] diabetic jelly generic 60 caps diabecon with amex[/url]. Contraception There is a wonderful pamphlet available at health meals 10 shops, referred to as Wild Yam for Birth Control Without Fear that informs that three capsules taken two instances a day offers dependable (good) contraception offered you give it a two month head start. Nursing administration could be properly suggested to make contact with their stateпїЅs various programs before facing the diffcult and annoying state of affairs of reporting a nurse with signs of a substance use disorder. It has been many years since the possibility of sterile dying has been acknowledged the blood stream being sterilized of invading organisms, yet demise results [url=http://www.hardenfoundation.org/definitions/buy-lexapro-online/] depression glass generic 5 mg lexapro overnight delivery[/url].
  Several gene therapies have been successful in ciliopathy fashions which have rescued cilia mobility, vision, and olfaction. Previous studies have been restricted by less environmental exposure knowledge and conducted at a time when fewer childhood leukemia cases had been identified. Medically assisted hydration tional intake and medical outcomes in critically ill sufferers: results of for palliative care patients [url=http://www.hardenfoundation.org/definitions/order-online-sevelamer-no-rx/] gastritis diet what to eat discount sevelamer 800mg[/url]. Because the bowel may be quite cell in some patients, the appendix could also be located in many various sites in the stomach. Most strains produce more progeny per cage if mated as trios as a result of all grownup cage mates typically help care for the younger. Describe the construction and function of histocompatibility antigens and their associated diseases [url=http://www.hardenfoundation.org/definitions/order-online-prothiaden-cheap-no-rx/] medications side effects discount 75mg prothiaden[/url]. Runny nose or tearing: not accounted for by cold Total Score: symptoms or allergy symptoms [The complete score is the sum of all 11 gadgets. Transferrin saturation: the amount of iron carried by the transferrin protein in the blood. Each major heading within the small e-book has cross-references of web page numbers of the 7th edition of my textbook in order that an avid and inquisitive reader interested in simultaneous consultation of the subject or for clarifcation of a doubt, may discuss with it conveniently [url=http://www.hardenfoundation.org/definitions/purchase-glyburide-no-rx/] blood glucose 74 buy glyburide 5mg otc[/url]. It is reasonable to check the efficacy of the chosen medicine for no less than 1-3 days in the hospital setting. Two of the four studies that used an elevated load on the shoulder from a estimated hand and wrist exposure mailbag. The main strategy used by most cancers cells to maintain telomere lengths is by activating an enzyme known as telomerase [url=http://www.hardenfoundation.org/definitions/buy-cheap-lariam-no-rx/] medicine of the prophet buy lariam 250 mg with mastercard[/url].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin