இலங்கை சத்தியவசனம் ??

BIBLE QUIZ

இலங்கை சத்தியவசன வேத வினா –4

Whatsapp Join : https://chat.whatsapp.com/KBx2WLFTGYt0r1XeL9cVmG

வயது வித்தியாசமின்றி அனைவரும் பங்குபற்றலாம்.

உங்களுடைய பெயர் கட்டாயமானது. அத்துடன் பிறந்தவருடம்/மாதம்/நாள் (உதாரணம்: 1985 04 01) மற்றும் வசிக்கும் இடம் அல்லது விலாசம் ஆகிய விபரத்துடன்

சரியான விடை களை இன்றைய நாள் (திங்கள் கிழமை, ) முடிவதற்குள்
077 257 5062 என்ற இலக்கத்திற்கு SMS /Whatsapp Message அனுப்பி வையுங்கள். நன்றி.

சரியான விடைகளை எழுதுபவர்களிடமிருந்து ஒருவர் வாரந்தோறும் வெற்றி பெற்றவராக தெரிவுசெய்யப்படுவர்.

சரியான விடைகளை எழுதிய அனைவரது பெயர்களும் ( சத்தியவசன BIBLE Quiz ) இக்குழுவில் வெளியிடப்படும்.

நன்றி!

Join : https://chat.whatsapp.com/KBx2WLFTGYt0r1XeL9cVmG

Join whatsapp group : https://chat.whatsapp.com/J6174oOS8LpD56sEQJR4Nj

Solverwp- WordPress Theme and Plugin