இ.வஷ்னி ஏனர்ஸ்ட்
நன்றி : சத்தியவசனம் சஞ்சிகை. இலங்கை

நான் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறேன், எனது வீட்டினை ஆண்டவருக்காக பயன்படுத்த விரும்புகிறேன், சபையில் பல நபர்களுக்கு முன்பாக, பாடல்கள் பாட விரும்புகிறேன், இசைக் கருவிகளை வாசிக்க விரும்புகிறேன், பிரசங்கம் பண்ண விரும்புகிறேன்… என தாலந்து பெற்ற பலர் எதையாகிலும் ஆண்டவருக்காக செய்ய வேண்டும் என வாஞ்சிப்பதுண்டு. அதில் எவ்வித தவறுமில்லைதான்.

ஆயினும், சாதிக்க வேண்டும், என்ற வாஞ்சையுள்ள நபர்களிடத்தில், ஆண்டவரின் மகிமை தன்னில் காணப்பட வேண்டுமென்ற சிந்தனையும் பரிசுத்தமும் வெகு குறைவாயிருப்பதை தேவன் விரும்புவதில்லையே.

உன் தனிப்பட்ட வாழ்வில் தேவன் மகிமைப்படுவாரா?

ஆண்டவருக்காக பல அரிய சாதனைகளைச் செய்தாலும், உன் வாழ்க்கையில் நீ அவருக்கு கொடுத்த முதலிடத்தைக் குறித்தே தேவன் மகிமைப்படுவார். நம்முடைய திறமை, தாலந்து, ஆற்றல், தேவ பக்தி, ஜெபிக்கும் வாஞ்சை, சாதிக்கும் வல்லமை ஆகியவற்றை சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தி, தேவனுடைய நாம மகிமைக்காக உபயோகித்தால் மாத்திரமே மிகப் பெரிய காரியங்களை உன்னால் செய்ய முடியும். இவை எல்லா வற்றையும்விட, தேவன் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையே கவனித்துப் பார்க்கின்றார்.

சாலொமோன் ராஜா, தனது காலத்தில், மகா பரிசுத்தமான ஆலயத்தைக் காட்டினான் (2நாளா 3:8) அந்த பிரமாண்ட ஆலயத்தை பிரதிஷ்டையும் செய்தான். அத்துடன், தனது ராஜரிகத்திற்கு ஒரு அரண்மனையையும் கட்டினான். அவன் சாதித்த விஷயங்களில், எவ்வித தவறுமில்லை தான். தேவாலயத்தில் கர்த்தருடைய மகிமை விளங்கியபோதிலும், அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்வில் தேவ நாமம் மகிமைப்படவில்லை, கர்த்தருடைய நாமம் தனது குடும்பத்தில், தனது அந்தரங்க வாழ்வில் மகிமைப்படவேண்டும், தனது ஜீவியத்தில் காணப்பட வேண்டுமென்ற எண்ணம் சாலொமோனிடம் காணப்படாதது பரிதாபத்திற்குரியதே. அதனால் அவனது வாழ்க்கையில் தேவ மகிமை வெளிப்படவில்லை.

தேவ மகிமையை காணாமல் நாம் வாழலாமா?

பிரமாண்டமான தேவாலயம் கட்டப்பட்ட போதிலும், தேவ மகிமை அங்கே வெளிப்பட்ட போதிலும், தேவமகிமை தொடர்ந்தும் தங்கியிருக்கும் இடமாக அது தொடரவில்லை. காரணம், ஜனங்களின் வாழ்வில் தேவன் மகிமைப்படாத காரணத்தினால், அந்த ஆலயத்தை இடித்துப்போடு வதற்கான ஏற்பாடுகளை தேவனே செய்தார்.

இந்நாட்களில், தேவ மகிமைக்காக எனக்கூறி, பலர் கட்டிடங்களைக் கட்டுகின்றனர். சபைகளில் பல காரியங்களை முன்னேடுக்கின்றனர். வாத்தியக் கருவிகளை வாசிக்கின்றனர். பாடல்களை பாடுகின்றனர். புத்தகங்களை வெளியிடுகின்றனர். புது பாடல்களை எழுதுகின்றனர். எல்லாமே நல்லது தான். ஆனால்…

அவர்களில் பலருடைய வாழ்க்கையில் தேவன் மகிமைப்படும் விதமான ஜீவியம் இல்லையே. நாம் இப்படி வாழலாமா? கூடாதே.

சபை என்பது கட்டிடமல்ல; அது மக்கள் ஒன்று கூடும் இடமாகும். மக்கள் தமது வாழ்க்கை மூலமாகவே கர்த்தருக்கு மகிமையைச் செலுத்தவேண்டும். அவரது நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்த வேண்டும். இந்த உணர்வோடு நாம் கர்த்தருக்காக பிரயாசப்பட வேண்டும். அவருக்குப் பிரியமான விதத்தில், வாழ கரிசனையெடுக்க வேண்டும். மற்றவர்களை ஊக்கப்படுத்தவும் வேண்டும்.

நமது ஜெபத்தில், உபவாசத்தில், விழிப்பாராதனைகளில், பாடல் நேரங்களில், பிரசங்கத்தில், தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுக்கின்ற உணர்வுடன் இருக்க கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

பரிசுத்தம் இல்லாவிட்டால். . .?

ஒருவன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினாலும், தன் வாழ்வை நஷ்டப்படுத்தினால் என்ன பயன்? சாலொமோன் அழகான மகிமையான ஆலயத்தைக் கட்டினாலும், அது நிலைத்து நிற்கப் போவதில்லை.

தனது ஜீவியத்தை கன்மலையாகிய தேவன் மீது கட்டியிருந்தால், அவனது ஆத்துமா நஷ்டப்பட்டிருக்காது அல்லவா. கர்த்தருக்காக நம்மால் என்ன செய்ய முடிகின்றது? என்ற கேள்வி கேட்கின்ற தேவ பிள்ளையே, நம்முடைய வாழ்வில் கர்த்தரால் என்ன செய்ய முடிகின்றது என்பதே ஒரு நிமிடம் அலசி ஆராய வேண்டிய ஒன்றாயுள்ளது.

நமது சபையின் பெருமையோ, அங்கத்துவமோ, ஒன்றுகூடலோ நம்மை பரலோகம் கொண்டு செல்லாது. நீ விடியவிடிய ஜெபிக்கலாம், எலியாவைப்போல வல்லமையாக பேசலாம். ஆனால் உனது வாழ்க்கையில் எலியாவிடம் காணப்பட்ட பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிக்கிற தன்மை இல்லாவிட்டால் பயனில்லை.

நீ தாவீதைப்போல ஆடிஆடி நடனமாடி ஆராதிக்கலாம். ஆனால், கர்த்தரை உனக்கு முன்பாக மேய்ப்பனாக வைத்திருக்கும் தாவீதிடம் காணப்பட்ட விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் பயனில்லை. பவுலைப் போல ஓடி ஓடி பல நாடுகளில் நற்செய்தி அறிவிக்கலாம். ஆனால், பொன்னையும் வெள்ளியையும் இச்சிக்காத பவுலைப்போல மாறாவிட்டால் பயனில்லை.

நீ அன்னாளைப்போல அழுதுஅழுது ஜெபித்து ஆசீர்வாதங்களை கேட்கலாம். ஆனால், சுயஆசைகளை தேவபாதத்தில் அர்ப்பணித்து தனது மகனையே அவருக்காக அர்ப்பணித்த அன்னாளைப்போல மாறாவிட்டால் பிரயோஜனமில்லை.

“உன் மேல் கர்த்தர் உதிப்பார். அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும்” (ஏசாயா 60:2) என்ற தீர்க்கதரிசன வார்த்தை உன்னில் நிறைவேற நீ செய்யவேண்டியது என்ன என்பதை சிந்திப்பாயா?

ஆபிரகாமில் தேவ மகிமை!

அன்று, ஆபிரகாம் தேவனுக்காக ஒரு பெரிய ஆலயத்தைக் கட்டவில்லை. சாலோமோனைப் போல பிரமாண்டமான அலங்காரங்களை உருவாக்கவில்லை. தானியேலைப்போல உயர் பதவியில் இருக்கவில்லை. தாவீதைப்போல ஒரு நாட்டை ஆளவில்லை. மோசேயைப்போல பெரிய விடுதலை இயக்கங்களை முன்னெடுக்கவில்லை. எஸ்றா நெகேமியாவைப்போல தேசங்களுக்காக ஜெபிக்கவில்லை. அவன் செய்ததெல்லாம், கர்த்தர் எதையெல்லாம் செய்ய சொன்னாரோ, அதையெல்லாம் தயங்காமல் கீழ்ப்படிவோடு செய்தான். தனது மகனையே அவருக்காக இழக்க அவன் பின்நிற்கவில்லை. அதனால்தான், கர்த்தர், நான் ஆபிரகாமின் தேவன் (யாத் 3:15, மாற்கு 12:26) என்று கூற வெட்கப்படவில்லை.

ஆபிரகாம் பெரிய சாதனைகளை செய்ததாக தெரியவில்லை. ஆனால் அவன் தேவனை விசுவாசித்தான். தமது சொந்த ஜீவியத்தில் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். தேவன் விரும்பியபடியெல்லாம் வாழ விரும்பினான்.

கீழ்ப்படிதல், தாழ்மை, உண்மை, அர்ப்பணிப்பு, விசுவாசம், தேவன் மீது அன்பு, முன்மாதிரியான வாழ்க்கை ஆகிய குணாதிசயங்கள் மாத்திரமே அவனிடம் காணப்பட்டது. அவையே அவனை மிகப்பெரிய மனிதனாக மாற்றியது. அவனது வாழ்வில் வரங்கள் அல்ல, கனிகளே செழித்தோங்கியிருந்தது.

இன்று அநேகர் தாலந்துகளை, வரங்களை, அற்புதங்களை நாடி ஓடுகின்றார்கள். பெரிய கிறிஸ்தவ நிறுவனங்களுக்கு தமது நன்கொடைகளை அனுப்பி, அவர்களுடைய பங்காளர் திட்டங்களிலே இணைய விரும்புகின்றார்கள். பெரிய சபைகளிலே ஆராதிக்க, விரும்புகின்றார்கள். பெரிய சபைகளிலே, தாம் அமருவதற்கு ஒரு ஆசனத்தைத் தேடுகின்றார்கள். ஆனால், அவர்களின் வாழ்க்கையில் தேவனுக்கேற்ற குணாதிசயங்கள் இல்லாவிட்டால், நற்பண்புகள் இல்லாவிட்டால் தேவன் அவர்களில் மகிமைப்படமாட்டாரே.

யோபுவில் தேவ மகிமை!

யோபு தனது சொத்துக்களைவிட, தனது பிள்ளைகளைவிட, ஏன் தனது மனைவியையும் விட தேவனுக்கு முதலிடம் கொடுத்தான். எவ்வளவு சேதம் நேரிட்டாலும், தேவனுக்கு மகிமையைக் கொண்டு வரும்விதத்தில் வாழ்ந்தான். அவன் தனது வாயினால் எந்த பாவமும் செய்யவில்லை. அவ்வாறான வாழ்க்கையை நீ வாழும்போது, தேவனது மகிமை உனது வாழ்வில் காணப்படுவது உறுதி.

உனது வாழ்வில், தேவன் விரும்புகின்ற ஆவியின் கனியான அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம் (கலா 5:22) ஆகியவைக் காணப்படுமேயாயின், உன்னில் தேவமகிமை காணப்படுமல்லவா?

சங்கீதக்காரன் கண்ட தேவ மகிமை!

பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உம்மைப் பார்க்க ஆசையாயிருந்து, உமது வல்லமையையும் உமது மகிமையையும் கண்டேன் (சங்.63:2) என சங்கீதக்காரன் கூறுகிறான். ஆம், ஞானமும் வல்லமையும் தேவமகிமையாக இருந்தபோதிலும், தேவன் தமது பரிசுத்தத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நீதி நியாயத்தினாலும் தமது மகிமையின் சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் (ஏசா 6:3, எண். 14:22, எசே 39:21, சங் 29:3).

கர்த்தருடைய மகிமை என்றென்றைக்கும் விளங்கும்; கர்த்தர் தம்முடைய கிரியைகளிலே மகிழுவார் (சங்.104:31). நாம் அவரது கிரியைகளாக அவரது மகிமையை வெளிப்படுத்துகின்றோமா?

அன்று, மரணத்துக்கேதுவான ஊழியத்தைச் செய்த மோசேயினுடைய முகத்திலே மகிமைப் பிரகாசம் உண்டானபடியால், இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவன் முகத்தை நோக்கிப் பார்க்கக் கூடாதிருந்தார்களே (2கொரி 3:7).

இன்று நமது நிலை என்ன? நாமும் தேவ னுடைய சாயலை மகிமையை தரித்திருக்க வேண்டுமல்லவா?

அவரோடேகூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்களா?

பரிசுத்தவான்களாக அழைக்கப்பட்டுள்ள நாமும் குணமாக்கப்பட்டு தேவமகிமையைப் பெற்று விசுவாசத்தினாலே இந்த கிருபையை மேன்மை பாராட்டி, நீதிமான்களாக்கப்பட்டு, மறுரூபமாக வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். (ரோமர் 3:23, 5:2, 8:18,30, 2கொரி 3:18, 4:6, பிலி 3:21, கொலோ 3:4). நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது, நீங்களும் அவரோடேகூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்களா?

உனது வாழ்வில், உனது தாலந்தோ, திறமையோ, வரமோ உன்னை பரலோகம் கொண்டுபோய் சேர்க்காது. உனது சபை அங்கத்துவமோ, பங்காளர் திட்டமோ, ஒன்று கூடலோ, நாடகமோ, பாடல்களோ, ஆராதனையோ, பிரசங்கமோ, திருவிருந்தோ உன்னை பரலோகம் கொண்டுபோய் சேர்க்காது. உனது வாழ்வில் தேவனுக்கு நீ முதலிடம் கொடுத்து இவைகளையும் விட்டுவிடாமல் இருக்கும்போது, தேவன் எதிர்பார்க்கின்ற கீழ்ப்படிவும் தாழ்மையும் உண்மையும் விசுவாசமும் அர்ப்பணிப்பும் உன்னில் பெருகும்போது, நிச்சயமாக உன்னில் தேவமகிமை காணப்படும்.

ஆகவே, பிரியமானவர்களே, தேவனுக்காக சாதிக்க விரும்புகின்றீர்களா? நல்லதுதான். தேவனுக்காக உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும், தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுங்கள் (ரோமர் 12:1). உங்கள் வாழ்வில் பரிசுத்த ஜீவியத்தை, தேவனுடைய மகிமையை வென்றெடுங்கள்! அது ஒன்றே என்றென்றும் கனத்திற்குரியது. மேன்மையானது. நினைவுகூரத்தக்கது!

நன்றி : சத்தியவசனம் சஞ்சிகை. இலங்கை

Comments (114)

 1. Reply

  The manager bupropion xl generic actavis Cruise ships have traditionally been among the safest big vessels but the insurance industry has faced a growing challenge from a new breed of superships like the Costa Concordia and the monstrous new bulk cargo carriers that have emerged with the rise in global trade volumes.

 2. Reply

  On another call cheapest generic lipitor The company’s shares pared some of their early losses andwere down 5.9 percent at $64.97 on Nasdaq late in the day. (Additional reporting by Bobbi Rebell and Garima Goel; Editingby Janet Guttsman, Maureen Bavdek and Peter Galloway)

 3. Reply

  How do you do? pentasa granulado 2g precio argentina “(We) would like to formally express our sincere apology for our students’ ‘Superhero’ mural,” art school dean Suppakorn Disatapundhu said in a statement issued on Monday. “I can assure you we are taking this matter very seriously.”

 4. Reply

  What qualifications have you got? arcoxia per lombosciatalgia That is a small group relative to the more than 1 million total advertisers that Facebook counts, but analysts say that app developers represent an attractive and growing group of customers for Facebook to tap into. Smartphone apps, designed for Apple Inc’s iPhone or Google Inc’s Android-based phones, have struggled to stand out in a crowded field.

 5. Reply

  this is be cool 8) tylenol ibuprofene The M23 rebels began taking large swathes of Congo’s volatile east early last year, accusing the central government of failing to honor a previous peace deal, and dealt a serious blow to the image of the U.N. MONUSCO peacekeepers.

 6. Reply

  How many would you like? buy viagra cialis levitra online The wordsmith follows the King James story line, but adds in what it has long lacked: racy passages. You get all the morals — and the immorals! Creation — and masturbation! Let there be light — and plenty of action where the sun don’t shine! Hard rules — and soft sheets! Biblical heroes in many compromising positions!

 7. Reply

  A packet of envelopes goodrx valsartan hctz If you’re not familiar with the series though (and due to its heyday being on the NES relatively few European gamers are) it’s not dissimilar to a more action-orientated version of Metroid. Or to use a different comparison the original version of the recent DuckTales: Remastered was by the same team and featured similar gameplay.

 8. Reply

  I’m a member of a gym amlodipine uses in malayalam Dr Jennifer Smith, Centre Director, Public Health England South Midlands & Hertfordshire, said: “Whilst the decline in measles cases is good to see, unvaccinated children and adults remain at high risk of catching measles.

 9. Reply

  How many weeks’ holiday a year are there? panadol cf uses in urdu Fisheries Minister Richard Benyon said the court had “vindicated” his decision to reallocate underused quota, and said “putting fishermen at the heart of the decision is good news”.

 10. Reply

  Very funny pictures panadol anak Hefner needed just 78 pitches to get through seven, but in a 2-2 game, Collins pinch-hit for him leading off the eighth. “He was outstanding, he made great pitches. He had some easy innings,” the Mets manager said of Hefner. “When the eighth inning came around, we had to decide to try to win this game or keep playing for a tie.”

 11. Reply

  Looking for work voltaren gelis informacinis lapelis The industry already has seen as many as 15 ethanol plantsand soy processors shut down since the start of the drought ayear ago due to lack of supply or poor margins. Major units suchas Bunge’s soy processor in Emporia, Kansas, and Cargill’sLafayette, Indiana, plant have idled.

 12. Reply

  Have you got a telephone directory? shatavari root in tamil After completing the program’s first year, HHS said the ACOs have decided to apply to join a different Medicare cost-savings program. Another two decided to leave the program altogether, bringing the dropout rate to more than 28 percent.

 13. Reply

  When do you want me to start? cloridrato de bupropiona onde comprar Rosatom announced on Thursday that it was teaming up with Rolls-Royce and Finland’s Fortum nuclear power company to assess whether it could enter the UK market as part of the coalition’s program to build new nuclear power stations.

 14. Reply

  I’d like to cancel this standing order ivermectina farmacia tei prospect Some investors argue that Apple’s hold on a market itcreated is likely to slip as rival smartphone makers as well asGoogle and Amazon.com Inc pile in, but Cook noted thatusage data shows the iPad still commands a dominant share of Webtraffic.

 15. Reply

  There’s a three month trial period voltarol cream for joints The study found that children were most likely to have an irregular bedtime at the age of three. In fact, one in five three-year-olds regularly went to bed at different times. By the age of seven, over half had a regular bedtime of between 7.30 and 8.30pm.

 16. Reply

  What’s your number? viagra shop shanghai Icahn is trying to accelerate the timeframe on his lawsuit,hoping to head off a Sept. 12 special shareholders’ vote on atakeover proposal that the hedge fund billionaire and othermajor investors argue severely undervalues the company.

 17. Reply

  I’m not working at the moment ciproxin prezzo The market is very much dominated by companies from the US and East Asia. But Ghanaian Eryam Tawia, along with his friend Wesley Kirinya, found there was a gap in the industry in Africa and created Leti Games to fill it.

 18. Reply

  I’m on work experience rogaine rebate 2020 So far, the leaks have occurred in easy-to-assemble rubber-seamed tanks that TEPCO had built quickly to accommodate swelling amounts of contaminated water, and the plant has promised to replace them with more durable welded tanks, which take more time and cost more to build. TEPCO has been criticized for building shoddy tanks to cut cost.

 19. Reply
 20. Reply
 21. Reply

  Would you like a receipt? panadol advance 500 mg tablets While it hasn’t been confirmed that Kate Middleton, the Duchess of Cambridge, is breastfeeding her newborn son, royal watchers have reported that she is. Seems she’s been seen wearing some pretty nursing dresses lately.

 22. Reply
 23. Reply

  What company are you calling from? kamagra uk cheap “It is completely false to say it was a policy of state,” said retired Gen. Carlos Suarez. As armed forces inspector general, he led the 2008 investigation after the scandal broke that prompted the dismissal of 27 officers, three of them generals.

 24. Reply
 25. Reply

  Will I get travelling expenses? obat lasix untuk penyakit Apple Inc shares dropped 4.1 percent to $474.52 inpremarket trading and may weigh on the S&P and Nasdaq after themarket opens. Both Credit Suisse and Bank of America MerrillLynch lowered the stock to a “neutral” rating after the companyunveiled new iPhone models Tuesday.

 26. Reply

  perfect design thanks amoxicillin for cold sore Matt Howard’s hard work on the boards once got Butler to back-to-back NCAA championship games. Losing those title tilts to Duke and UConn, respectively, may not have been funny. But if anyone can find the humor in it, it’s Saturday Night Live’s Andy Samberg (r.), the Butler center’s mirror image.

 27. Reply

  I study here unisom 25 mg para que sirve “My interpretation is that we are at the moment in the phase where we might get into very deep trouble with the U.S. budget crisis and if that is the case, it would be good to have a Fed which would be very reactive and this is good for the dollar.”

 28. Reply

  Yes, I play the guitar ciprofloxacina dosis para perros “As long as there are those who fight to make it as easy aspossible for dangerous people to get their hands on guns, thenwe’ve got to work as hard as possible for the sake of ourchildren … to do more work to make it harder,” he said toapplause.

 29. Reply

  I’ll put him on im methotrexate rheumatoid arthritis “Until you know unequivocally that the housing market has returned, you are going to be more reticent if you are a bank,” BlueTarp Chief Executive Scott Simpson told Reuters. “Big banks are not going to lead the field in lending.”

 30. Reply

  Could I take your name and number, please? biopharma douala The Internet and social media in Kenya, which played a central role in this year’s elections by allowing Kenyans to question candidates, took on a new function Tuesday—spreading messages of peace to avert new bloodshed.

 31. Reply

  I’ve just graduated metoprolol succinate half life Last month, Court of Claims Judge Thomas Wheeler said Starr may pursue claims over the government’s taking of a 79.9 percent stake in AIG in September 2008 and a separate 1-for-20 reverse stock split in June 2009.

 32. Reply
 33. Reply
 34. Reply

  I have my own business apotik di jaksel yg jual viagra Authorities identified the man as Glenn Broadnax, 35, of Brooklyn. He faces multiple counts including menacing, riot, criminal possession of a controlled substance, and resisting arrest. He was in custody, and The Associated Press couldn’t locate a phone listing for his home.

 35. Reply
 36. Reply

  Directory enquiries cost of carvedilol 12.5 mg David Kwiatkowski, 34, pleaded guilty last week to 16 federal drug charges under an agreement that calls for him to spend 30 to 40 years in prison. He admitted stealing painkiller syringes from hospitals where he worked and replacing them with saline-filled syringes tainted with his blood.

 37. Reply

  It’s serious salep oxytetracycline untuk bisul David Egner, executive director of the New Economy Initiative, a $100 million fund to aid entrepreneurs in Detroit, said the chances of a comeback all come down to one word. “Talent,” he said. “If Detroit doesn’t become a talent magnet, Michigan doesn’t stand a prayer.”

 38. Reply

  Stolen credit card pastillas cytotec chiclayo Dagogo-Jack said plans to deregulate the gas price — soproducers get the same as on the international markets — wouldsolve that problem, unlocking the world’s ninth largest gasreserves. “You can’t get a better incentive than that,” he said.

 39. Reply

  Get a job amlodipine 5 mg ingredients Both the postal talks and immigration talks were suspended again soon after the arrest in December 2009 of U.S. contractor Alan Gross, sentenced in 2011 to 15 years for his role in setting up an underground Internet network in the Communist-run country.

 40. Reply

  Canada>Canada vesperum domperidone maleate obat untuk New York Fed President William Dudley said in a speechtoday that policy makers must “forcefully” push againsteconomic headwinds as the U.S. has yet to show “any meaningfulpickup” in momentum. Atlanta’s Dennis Lockhart, also speakingtoday in New York, said there has recently been “some slowing”in job creation.

 41. Reply

  I quite like cooking ribavirina comprar online “Where those lines are drawn can change from time to time,” said Ray Natter, a former deputy chief counsel of the Office of the Comptroller of the Currency. And the two government agencies responsible for interpreting the law on who’s essential and who’s not — the Office of Legal Counsel and the Comptroller General — often give inconsistent advice, he said.

 42. Reply

  I’d like to send this letter by lotemax gotas para los ojos There is no need to panic sell at this stage. The worst thing to do would be to sell out at an inappropriate time. Mr Woodford will continue to run both his funds until next April. His successor – Mark Barnett – has a solid track record of his own and has in fact produced better returns than Mr Woodford over the past five years. However, it will be a major challenge for him to take on such a large portfolio, as he has little experience with the size of funds that Mr Woodford is handing over.

 43. Reply

  History duphaston 10 mg nebenwirkungen Corruption of the criminal sort was legendary. The former mayor currently serving time engaged in a breathtaking range of fraud, extortion and racketeering. And he didn’t act alone. The legal corruption was the cozy symbiosis of Democratic politicians and powerful unions, especially the public-sector unions that gave money to elect the politicians who negotiated their contracts — with wildly unsustainable health and pension benefits.

 44. Reply

  It’s serious clindamycin gel used for dermatitis “It was then that the ship collapsed because it was overloaded with cargo,” he told The Associated Press. “With the excess weight it broke into two pieces. I started to swim and looked for my wife but after a while the boat was completely under water.”

 45. Reply

  Go travelling cipralex 20 mg 84 tablet fiyat In the first quarter of this year, Apple ranked top in HongKong with 46 percent market share in smartphones, though thatwas down from 54 percent in the last quarter of 2012, accordingto market research firm Canalys.

 46. Reply

  We used to work together glyburide metformin generic “It’s always better if you can take a guy with receiving skills to play in our offense because of what we do with him,” Hagen said. “We move our tight ends around a lot. They’re in the backfield. They’re on the line. They’re flexed out. So it’s always better to start out with a receiving-type tight end and then develop him from there.”

 47. Reply

  Can I take your number? manfaat obat emturnas forte paracetamol Boston had runners at first and second with one out in the first inning when David Ortiz hit a tailor-made double-play ball to Matt Carpenter. The second baseman flipped the ball to Kozma, as the shortstop moved quickly to complete the inning-ending play.

 48. Reply

  I’d like to transfer some money to this account ibuprofen toothache dose WASHINGTON, Oct 11 (Reuters) – President Barack Obama andcongressional Republican leaders inched toward resolving theirfiscal impasse on Friday, but struggled to agree on the lengthand terms of a short-term deal to increase the U.S. debt limitand reopen the government.

 49. Reply

  How many days will it take for the cheque to clear? orlistat mais barato To support Britain’s burgeoning economic revival, thecentral bank says it will not consider raising rates beforeunemployment falls to 7 percent, something it does not think will happen before the third quarter of 2016.

 50. Reply

  I work with computers aspirin paracetamol ibuprofen unterschied Dark Sky's software is able to predict storm movement within the next hour by studying National Weather Service radar data – much the same as human watching storm spots on a radar map. This is why the app is good at predicting what will happen in the next hour, but lousy at looking many days ahead.

 51. Reply

  This is your employment contract pariet qual o generico Kept about 200 meters from the mall by a heavy security presence, it was impossible to tell where the firing was coming from, as the volleys seemed to reverberate around the tall buildings obscuring our view.

 52. Reply

  Children with disabilities flucloxacilline bijwerkingen kind Argentina’s Angel Cabrera and Australian Marc Leishman were one up on Webb Simpson and Brandt Snedeker after 13 holes while Scott and Matsuyama were firmly in control against Johnson and Dufner, having gone three up after just six holes.

 53. Reply

  Do you know each other? helixim cefixime sirup obat apa when are responsable journalists going to start ‘calling out’ fox news and the talk radio stations for lying to their listeners about what the ACA is all about? this story has run for nearly three years and people still don’t know what the ACA is about; they don’t even know the difference between the ACA and ‘obamacare’; and even though polling consistently shows negative opinions about the ACA, when polled about individual policy features (no life-time caps, equal treatment of men and women, no ‘previous condition’ restricitons, kids remaining on parent’s plan until age 26, etc.) they overwhelming approve.

 54. Reply

  I quite like cooking nondo saw palmetto Speaking after he briefed Arab states about the direct peace negotiations, which resumed on July 29 with a goal of reaching an agreement within nine months, Kerry told reporters that the two sides have increased the pace of their discussions.

 55. Reply

  A financial advisor foglio illustrativo flomax 350 mg “You know how Prince has a lot of girls back in the day? Prince was, like, the guy,” Brown said. “I’m just that, today. But most women won’t have any complaints if they’ve been with me. They can’t really complain. It’s all good.”

 56. Reply

  It’s OK pilocarpine cost Motorola calls this phone a “flaghip” phone. On paper, that’s questionable since it doesn’t use the latest processor, has a 720p display and has a camera sensor that’s unproven in practice. But in my experience, it offers a “flagship” experience and that’s really what counts.

 57. Reply

  Could I have an application form? metoprolol dosage for arrhythmia
  Manila is also putting up a 30 billion pesos contingentliability fund in the 2014 budget to finance possible breachesin tariff setting, and considering a 5 percent increase in thetariff upon completion of the 12 km line extension.

 58. Reply

  I’d like to apply for this job yasmin santos State Street said in a statement: “WM supports efforts bythe industry to determine and address any alleged disruptivebehaviour by market participants. We welcome further discussionson these issues and what preventative measures can be adopted.”

 59. Reply

  Looking for work para que sirve el telmisartan de 40 mg The commission also proposed regular, predictable fare hikes — but declared that they should be limited to “no more than the change in the Regional Consumer Price Index and no more frequently than bi-annually.” Which was a painful but acceptable approach.

 60. Reply

  How much were you paid in your last job? nizoral scalp fluid opinioni The software first: Sony’s take on Android is elegant andsubtle with discreet icons and plenty of special elements like TrackID – Sony’sversion of Shazam – and its entertainment download store.

 61. Reply

  How many more years do you have to go? aturan minum doxycycline untuk jerawat
  Cycling’s credibility has been pummeled by high-profile doping confessions with Lance Armstrong, the popular face of professional cycling who beat cancer to win the Tour seven times, having his titles stripped after a sophisticated doping program was uncovered in October by the United States Anti-Doping Agency.

 62. Reply

  I saw your advert in the paper carvedilol goodrx Question marks also exist over the form effective support will take in the long term for those with autism, as there is little research into how the condition develops in older age, NAS Scotland warned.

 63. Reply

  this is be cool 8) alprostadil gel preis CEZ has a central role in the country of 10.5 million peopleand its chiefs have in the past changed along with politicalinfluence. But Roman has managed to outlast both right andleft-wing governments.

 64. Reply

  I’d like a phonecard, please is cephalexin for sinus infection “Building new nuclear power infrastructure is gettingincreasingly expensive, especially in the aftermath of theFukushima disaster, and in many cases is now not competitivewith other types of energy,” Stephanie Pfeifer, chief executiveof the Institutional Investors Group on Climate Change, said.

 65. Reply

  I want to make a withdrawal chlorzoxazone brand name in philippines How products spread through social networks is something marketers have almost no information about. Companies may have the names of some of their customers and occasionally information about what other products they like to buy. But they lack data on how their customers’ purchases affect the buying behavior of others they know.

 66. Reply

  Your cash is being counted metoprolol er succinate 25 mg recall 2020 The Yemeni capital Sanaa is experiencing unprecedented security measures. The interior ministry has deployed hundreds of armoured military vehicles to secure the presidential palace, vital infrastructural buildings and Western embassies in the capital.

 67. Reply

  Go travelling https://murariengineeringworks.com/pharmacy/stmap_54yebbug.html?chloroquine.viagra.abilify acheter lasix offshore-pharmacy.com Wingnuts, and the Billionaires they fawn over, like to tout the virtues of “standing on your own two feet,” while none of them seem to have been handicapped in the race to the Top by childhood poverty, untreated disease, lack of money to go to college, no country clubs to pal around in, and all the comfy things that the Donald Trumps take so much for granted. If I remember correctly, Mitt declared, during his campaign, that he inherited “nothing” ignoring the plush and secure childhood and education he had, and the fact that his dad gave him a million dollars to “get him started on his own.” And somehow all of these “rugged individualists” were smart enough to choose the right parents so they would have a wonderful head start in that fevered race to the Top. The poor? Well, they just didn’t choose the right parents, you see, or maybe the right sex or skin color. Tough!

 68. Reply

  magic story very thanks paracetamol empty stomach reddit Kreider didn’t make the team out of camp after auditioning early on the top line with Richards and Rick Nash. But Thursday night in Philadelphia, he will get another opportunity on the top line with Richards and center Derek Stepan, as well as getting time on the first power-play unit.

 69. Reply

  Can I take your number? nexium dischem China’s worries were reduced significantly after 2008, when Ma took power and proposed rapprochement with his Chinese counterparts. Ma’s firm support of the 1992 consensus for “One China” had engendered mutual trust between Beijing and Taipei. China now has reason to be confident that Taiwan’s seeking international recognition does not necessarily reflect the pursuit of permanent separation.

 70. Reply

  In a meeting can you mix albuterol and ipratropium Mr. Tsvangirai’s Movement for Democratic Change, or MDC, is seeking to get last month’s July 31 election outcome overturned in the Constitutional Court of Zimbabwe and for a new vote to take place within 60 days. The opposition party alleges that almost 40% of registered voters were disenfranchised or turned away because they couldn’t find names on the voter list.

 71. Reply

  What line of work are you in? baidyanath shatavari granules Celesio shares extended gains to surge 5.7 percent at 1439GMT. The stock is up 35 percent since speculation began in Junethat majority owner Haniel might sell its stake. McKesson traded0.3 percent lower at $141.71.

 72. Reply

  Could you please repeat that? dapoxetine australia chemist warehouse “I went to the recovery room after the operation and then straight up to the ward. I’d advise it to anyone. I didn’t actually watch TV as I prefer the radio so I asked to listen to BBC Devon, the Judi Spiers show, as she’s always good and makes me laugh.”

 73. Reply

  I’m about to run out of credit levothyroxine 150 mg side effects The Crown Prosecution Service (CPS) described the language as “inappropriate” and later announced that Mr Colover had agreed to resign from from the CPS panel of advocates and will no longer undertake prosecutions involving serious sexual offences or child abuse.

 74. Reply

  Where’s the nearest cash machine? diclofenac 500 mg * United Technologies Corp, the world’s largest maker ofelevators and air conditioners, raised the low end of its 2013profit forecast, citing cost savings from restructuring andimproving sales trends.

 75. Reply
 76. Reply

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *